Komornik Sądowy

Dawid Juwa – Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej

Komornikowi powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

tel. 14 657 80 62 , tel. kom. 692 840 724